А н а л и з

на Анкетата за удовлетвореност на потребителите

на Библиотечно-информационния център на ВУМК в гр. Добрич

Декември, 2013

            Настоящата анкета цели да проучи удовлетвореността на потребителите от предоставяните от БИК на ВУМК библиотечни, библиографски и информационни услуги. В анкетата участват 150 потребители – студенти, преподаватели и служители. Анкетата е проведена през м. декември 2013 г. Въпросниците са поставени в БИЦ - Добрич и попълнените анкети са събирани в нарочно подготвена кутия.

            141 от попълнилите анкетата са регистрирани потребители и притежават потребителска карта с уникален бар код. 9 от анкетираните не притежават карта по различни причини, но всички те ползват услугите на БИК без нея.

            Всички потребители ползват услугите на БИК от самото начало на постъпването си като студенти, преподаватели, служители на ВУМК,

            129-ма от анкетираните са удовлетворени от работното време на БИЦ, 11 не са, а 10 не са отговорили на въпроса. Неудовлетворените биха желали работното време да бъде по-дълго, включително в събота и в неделя.

            29% от анкетираните посещават БИЦ всеки ден, 39% – 2-3 пъти седмично, 20% - 1-2 пъти в месеца, 12% - 1-2 пъти в семестъра.

            38% от анкетираните знаят и ползват изцяло библиотечно-информационните услуги, които предлага БИЦ. 42% от тях ги познават, но ползват само някои от тях, 14% ги познават, но ги ползват рядко, 4% не ги познават, но искат да се информират, а 2 % не ги познават и не се интересуват.

            Анкетираните отговорят на въпроса за ползването на разнообразните възможности, предлагати от БИЦ, по следния начин: Книги и статии четат на място в БИЦ 71 % от анкетираните, 62% се ползват от услугата за заемане за копиране на части от книги и статии от фонда на БИЦ, 67% търсят активно устни справки от библиотекарите, 32% заемат книги за дома, 97% ползват интернет /сумата е повече от 100%, тъй като се посочват повече от един отговори /

            63% от анкетираните знаят, че електронните каталози и картотеки на БИК са достъпни в Интернет през уебсайта на ВУМК и ги използват често. Знаят, но ги използват рядко 32%, не знаят и не желаят да ги ползват 3%. 2% не са отговорили на въпроса.

            53% от анкетираните знаят, че в БИК е осигурен свободен достъп до бази данни Scopus, ScienceDirectи EBSCO и ги ползват активно. 41% знаят, но ги ползват рядко. 5% не знаят, но желаят да ги ползват. Само 1% не знаят, но и не желаят да ги ползват.

            Оценката на потребителите на базите данни на ВУМК от гледна точка на справянето им при търсене е следната: 54% се справят добре и търсят лесно, 39 % се справят частично и имат проблеми с формулирането на запитването, а 7% никога не са се справили.

            Според 47% от анкетираните потребителските компютърни работни места, оборудвани в БИЦ, са напълно достатъчни, според 46% те са недостатъчни, а 7% нямат мнение.

            31% от анкетираните определят качеството на компютърното оборудване, предоставено на потребителите в БИЦ, като задоволително, 17% като достатъчно, а 52 % като недостатъчно.

            Мнението на анкетираните за качеството на софтуерното осигуряване на потребителските компютърни работни места в БИЦ е следното : за 28% то е задоволително, за 32% е достатъчно, за 40% е недостатъчно.

            Анкетата има специален акцент върху предложения за осигуряване на възможност за по-качествена работа с компютрите в БИЦ. Едва 3% от анкетираните отговарят на този въпрос. Тук предложенията са много близки с предложенията от предходната година – осигуряване на повече пространство, по-бърз достъп до базите данни, по бързи компютри, по-честа смяна на техниката, унифициране на възможностите на компютрите, увеличаване броя на компютрите, по-честа профилактика на техниката.

            От 150 анкетирани 56 са напълно удовлетворени от намираната в БИЦ информация, 84 са удовлетворени частично, 3 въобще не са удовлетворени, а 7 не отговарят на този въпрос.

            За много полезно определят обучението в Програма “Информационна компетентност” 68% от анкетираните, за относително полезно 28%. Не го намират за полезно 2%, други 2% не са участвали в обучение по програмата.

            Много добра оценка на професионалната компетентност на библиотечния персонал дават 92 от анкетираните. Добра оценка поставят 47 анкетирани, а средна 8 души. Нито един анкетиран не поставя слаба оценка на персонала. 3-ма от анкетираните не отговарят на този въпрос.

            51% от анкетираните определят библиотечния персонал като много заинтересован от това да ги подкрепя в намирането на търсената информация. Като заинтересован го определят 49% , а като незаинтересован – 0%.

            Анкетираните определят в каква степен използват предложената в БИК информация за подготовка на проектни и други задания по следния начин – изцяла я използват – 21 от анкетираните, в голяма степен я използват – 42 от анкетираните, частично я използват 43-ма, много малко я използват 29, а никак не я изполват 4. На този въпрос не са отговорили 11 души.

            На въпроса „Полвате ли услугите на други библиотеки за намиране на нужната Ви информация?” 53 от анкетираните отговарят с „не”. 12 не отговарят на въпроса, а останалите 85 отговарят положително. Те най-често се обръщат към фондовете на Регионална библиотека „Дора Габе” и библотеката на НЧ „Йордан Йовков – 1870”.

            Предложенията за подобряване на работата на БИК са направили едва 29 от анкетираните.

            От направените оценки и предложения могат да се направят следните изводи:

            1. Да се набавят набавят повече нови книги и списания;

            2. Да се увеличи екземплярността на новите книги;

            3. Да има повече часове за подготовка на студентите за самостоятелно търсене на информация;

            4. Да се подобри компютърният парк и софтуерното осигуряване;

            5. Подобряване на взаимодействието с Учебен отдел и отдел Човешки ресурси относно обхвата на студентите и служителите като потребители на БИК.

            6. Да се работи за изграждане на система за индивидуално разпространие на информация;

            7. Да се изгради уебсайт на Библиотечно-информационния комплекс с електронна анкета.

   

Посещения