Авторско право

По отношение на авторските права на българските автори в своята работа БИК се ръководи безусловно от  Закона за авторското право и сродните му права.

За комплектуването на библиотечните колекции с цел подкрепа на преподаването, обучението и научнитеизследвания - от студенти, академичен състав и административен персонал, е особено важен неговият чл. 24 (1) Без съгласието на носителя на авторското право и без заплащане на възнаграждение е допустимо: 9. Възпроизвеждането на вече публикувани произведения от общодостъпни библиотеки, учебни или други общообразователни заведения, музеи и архивни учреждения, с учебна цел или с цел съхраняване на произведението, ако това не служи за търговски цели.