ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ

Б И Б Л И О Т Е Ч Н О–И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н  К О М П Л Е К С

                                                                  Утвърдил:

                                                                                                                Ректор:

                                                                                                                 /Доц. д-р Тодор Радев/

П  Р  А  В  И  Л  А

ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл.1. Настоящите Правила уреждат взаимоотношенията на Библиотечно-информационния комплекс, наричан по-нататък БИК, на Висше училище по мениджмънт, наричано по-нататък в тези Правила “ВУМ”, с потребителите библиотечни и информационни услуги.

Чл.2. Отношенията на потребителите се уреждат съгласно разпоредбите на Закона за задълженията и договорите чрез юридическото лице Висше училище по мениджмънт.  

/1/ Когато БИК чрез негов филиал /Библиотечно-информационен център - БИЦ/ предостави на потребителя библиотечни и информационни услуги или библиотечни документи със задължение той да ги върне, между двете страни възниква договор - заем за послужване, съгласно Чл. 243-245, 247-249 от Закона за задълженията и договорите.

/2/Сключването на договора се установява с писмен документ:

- Карта на потребителя - със следните данни - име, презиме, фамилия; постоянно местоживеене; адрес; номер, дата и местоиздаване на личната карта; единен граждански номер; телефон; професия; месторабота; номер и дата на издаване на картата; специалност и факултетен номер /за студентите/, подпис на потребителя, с който той удостоверява, че е запознат с Правилата за обслужване на потребителите и негов подпис, с който удостоверява, че предоставя личните си данни за ползване единствено съгласно Закона за защита на личните данни; дата на заемане и дата на връщане на библиотечните документи; лична снимка на потребителя. 

При заемане на библиотечни документи - Лична електронна карта на потребителя, в която се вписват инвентарен номер на заетия документ; индекс по Универсалната десетична класификация; автор и заглавие на заетия библиотечен документ; подпис на потребителя срещу всеки зает документ при получаването; подпис на библиотекаря в БИЦ при връщането на документа.

- Заемна бележка /попълнена ръчно или компютърна разпечатка/  със следните данни – име, фамилия, персонален потребителски номер и подпис на потребителя; автор, заглавие и инвентарен номер на заетия документ, подпис на служителя в БИЦ.

Чл.3./1/ Право да ползва услугите на всички БИЦ има всеки, който се е регистрирал като потребител в който и да е от БИЦ.

/2/ Записването на потребителите се извършва свободно до въвеждането на годишен читателски абонамент и депозит. /Тогава размерите на абонамента и депозита се определят в Ценоразпис на абонамента, депозита, платените услуги, глобите и обезщетенията, заплащани от потребителите на Библиотечно-информационния комплекс на ВУМ, утвърден от Президента на ВУМК и се внасят в Касата на ВУМ в съответния кампус, при което при повишаване размера на депозитната вноска потребителите доплащат разликата.

/3/ Студентите се записват за потребители при записването във ВУМ, като получават карти в пакета от документи за записване и ако са въведени такива, пароли за достъп до Интернет и специализирани бази данни.

/4/ Учениците в ПГТП „Р. Цончев” се записват за потребители при записването  в Гимназията, като получават карти в пакета от документи за записване и ако са въведени такива, пароли за достъп до Интернет и специализирани бази данни.

/5/ Всички други потребители се записват в БИЦ на съответния кампус.

/6/ При приключване ползването на услугите на БИК всеки потребител получава обратно внесения от него депозит, ако е въведен такъв.

1. Депозит, непотърсен след изтичането на 1 година от последното посещение, се счита за свободен. Внесеният депозит не предполага опрощаване на дължими обезщетения или глоби.

/7/ Не могат да бъдат регистрирани като потребители тези, които имат предходни задължения към БИК.

/8/ Регистрацията се подновява всяка календарна година.

/9/ Записването на студентите и учениците за всяка учебна година става с представяне на служебна бележка от БИК или неговия филиал /БИЦ/, която удостоверява, че студентът или ученикът няма задължения.

Чл.4. При записването на потребителите в БИК се спазват следните правила:

1. За потребители се записват граждани над 14-годишна възраст.

2. Пълнолетните граждани се записват като представят документите си за самоличност.

3. Непълнолетните граждани се записват като представят документите си за самоличност и заявление от родителите /настойниците/ си.

Чл.5. При първото си посещение в БИК потребителите се запознават с Правилата за обслужване на потребителите. Всеки има право във всеки момент да се информира за услугите, мястото и реда на получаването им; за своите права, задължения и отговорности, както и за правата, задълженията и отговорностите на работещите в БИК.

/1/ Работещите в БИК могат да изразяват в устен или писмен вид впечатления и проблеми, свързани с взаимоотношенията на потребителите с БИК, както и да получават в устен или писмен вид становището на Директора на БИК, на Ректора на ВУМ или Директора на ПГТП „Р. Цончев“ по повдигнатите от тях проблеми.

Чл.6. След регистрацията БИК обслужва регистрираните потребители:

- Безплатно: с традиционни услуги.

- Срещу заплащане: с  допълнителни услуги.

Цените на платените библиотечни и информационни услуги се определят в Ценоразпис на абонамента, депозита, платените услуги, глобите и обезщетенията, заплащани от потребителите на Библиотечно-информационния комплекс на ВУМ, утвърден от Ректора.

Чл.7. В потребителите получават следните услуги:

/1/ Традиционни услуги:

1. Предоставяне на библиотечни документи за заемане за дома или ползване на място в БИЦ.

2. Справки и информация по дадена тема, библиографски данни за дадено заглавие, сведения за определени събития или лица, информация за ползване на библиотечните каталози, картотеки и библиографии за издирване на информация по интересуващите ги въпроси.

3. Ползване на справочния апарат на БИК – традиционни и автоматизирани каталози и картотеки, справочно-библиографски фонд.

4. Поръчка по Междубиблиотечно заемане в страната и чужбина за библиотечни документи и копия на части от библиотечни документи.

5. Справки от чужди Бази данни чрез Интернет.

6. Свободно и неограничено или в обем, определян със заповед на Президента ползване на компютър, вкл. и Интернет и евентуално индивидуална парола, получени по реда, определен във ВУМ.

7. Разпечатка и копиране на документи за учебната дейност от преподаватели и служители с осигурена по съответния ред копирна хартия.

/2/Допълнителни услуги:

1. Копиране на части от библиотечни документи в Копирен център по цени, определени от обслужващата центъра фирма.

Чл.8. /1/ Потребителите на БИК - студенти, преподаватели, служители във ВУМ и неговите структури, могат да заемат за дома едновременно по 3 книги от фонда за заемане за дома, 1 аудиокасета, 1 видеокасета, 1 CD ROM, 1 дискета, 1 комплект диапозитиви.

/2/ Всички други потребители на БИК заемат библиотечни документи само за ползване на място.

/3/ До назначаването на библиотекари във филиалните БИЦ на БИК потребителите заемат библиотечни документи само за ползване на място.

/4/ На място за четене и за копиране на ограничен брой страници в Копирния център, потребителите могат да заемат неограничен брой документи.

/5/ Библиотечни документи от други библиотеки могат да бъдат поръчвани по Междубиблиотечно заемане в страната или чужбина при заплащане стойността на  заявката.  След получаването им се заплаща стойността на копието /ако е поръчана част от документ/ по цени на изпращащата библиотека. Получените библиотечни документи се ползват само на място в БИЦ при заплатени пощенски разходи за връщането им. Цените на услугите са определени в Ценоразпис..., утвърден със заповед на Ректора.

/6/ Потребителите, с изключение на преподавателите и служителите в структурите на ВУМ, не могат да заемат за дома издания, включени във фондовете “Читалня”; “Справочници” и „Нетрадиционни документи“, “Периодични издания”, „Дисертации“.

/7/ Не се заемат за дома ръкописи; архивни документи; редки публикации; защитени от авторско право, непубликувани произведения – ръкописи, резултати от научно-изследователски теми и др. п.; документи, получени по междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане.

Чл.9. /1/ Срокът за заемане на библиотечните документи за дома е 30 дни. Той може да бъде удължен когато потребителят представи в БИЦ заетите от него документи. При необходимост, всеки потребител може да заеме отново до два пъти същите документи, ако те не се търсят в момента от други потребители.

/2/ Библиотекарят има право да определи по-къс срок за заемане на търсени заглавия, на документи в един екземпляр или на особено ценни заглавия.

/3/ Срокът за заемане на библиотечните документи за дома се отбелязва в датника на всеки зает документ.

/4/ потребителите могат да запазват библиотечни документи за ползване на място в БИЦ за срок от 2 дни.

Чл.10. /1/ Заетите от потребителите за дома библиотечни документи се вписват в Потребителска карта, където  потребителите подписват  и удостоверяват, че са ги получили като се подпишат срещу всяко вписано заглавие поотделно. При връщането на заетите документи библиотекарят ги проверява и се подписва срещу всяко вписано заглавие поотделно, с което удостоверява, че са приети обратно.

/2/ При наличие на библиотечен софтуер за изграждане на специализирани база данни заемането  и връщането се отразява по автоматизиран начин.

/3/ Ползваните на място документи се отразяват по същата процедура при наличие на библиотечен софтуер или за тях се попълва Заемна бележка.

Чл.11. На основание Наредба за запазване на библиотечните фондове, читателите и потребителите поемат задължения, чието неизпълнение води до материална отговорност или до отнемане на правото им да ползват услугите на за определено време. Потребителите са задължени:

1. Да се запознаят с Правилата за обслужване на потребителите.

2. Да оставят връхните си дрехи, чанти друг багаж на определените за това места.  

3. Да представят потребителската си карта на библиотекаря, да попълнят заемна бележка, да вписват в заемната бележка ползваните документи.

4. Ако не се изважда автоматично заемна бележка, да вписват самостоятелно в потребителската си  карта заетите за дома библиотечни документи с всички необходими данни и да я представят за преглед на библиотекаря.

5. Да ползват библиотечните документи внимателно, да ги пазят чисти и да не ги повреждат, да не правят бележки по тях, да не подчертават, да пазят аудио и видео касетите, диапозитивите, компакт дисковете, дискетите и другите видове носители на информация, както и техническите средства за тяхното ползване, предоставени от БИК.

6. Да преглеждат заетите библиотечни документи при получаването им и ако забележат повреди, да съобщят на библиотекаря, който е длъжен да отбележи повредите върху самия документ.

7. Да връщат заетите библиотечни документи в срока, определен от тези Правила и отбелязан в потребителската карта и датника на заетия документ.

8. Да не нарушават начина за подреждане на библиотечния фонд на свободен достъп.

9. Да не нарушават приетата в БИК и неговите БИЦ организация на обслужване.

10. Да не отстъпват другиму ползването на заетите библиотечни документи.

11. Да поправят вредите, причинени на заетия библиотечен документ през времето на ползването му.

12. Да пазят ред и тишина в помещенията на БИК.

13. При промяна на постоянния или временния си адрес да съобщят новия.

14. При прекратяване ползването на БИК или при напускане на ВУМК,  да върнат заетите библиотечни документи и да се отпишат, като отписването им се удостоверява от служителя в БИЦ в Обходен лист, който се предава в Учебен отдел.

15. Да пазят предоставената им за ползване компютърна, репродуктивна, аудио и видео техника и да съобщават за евентулни повреди.

Чл.12. Когато потребителят не върне или не презапише заети библиотечни документи в определения от БИК срок, той заплаща определени суми за закъснението, които нарастват прогресивно. Началният размер на обезщетението се определя в Ценоразпис..., утвърден от Ректора.

Чл.13. /1/Когато потребителят повреди библиотечен документ до такава степен, че да го направи негоден за ползване, ако не може да го върне, защото го е загубил или поради друга, независеща от него причина, той трябва в рамките на срока за връщане да го замени с библиографски идентичен или неидентичен документ или да заплати доброволно обезщетение в  размер, определен от Ценоразпис..., утвърден от Ректора.

/2/Ако потребителят не върне заетите библиотечни документи в рамките на срока за заемане или не заплати доброволно обезщетение, след изтичането на 10 календарни дни след срока за заемане, дължи обезщетение в размер, определен от Ценоразпис..., утвърден от Ректора.

Чл.14./1/ Когато потребителят не спазва Правилата за обслужване на читателите и потребителите на БИК, по предложение на Директора на БИК/Ректорът на ВУМ/Директорът на ПГТП „Р. Цончев“ може да спре със заповед действието на договора за заемане на библиотечни документи и ползването на други библиотечни и информационни услуги.

/2/ Спирането на действието на договора не изключва заплащането на глоби и обезщетения за невърнати библиотечни документи.

Чл.15. За кражба на библиотечни документи, библиотечно имущество или друго престъпление спрямо БИК, се търси наказателна гражданска отговорност, съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс.

Чл.16. Средствата от потребителския абонамент, свободните депозити и всички приходи от платени услуги, глоби и обезщетения, както и средствата от предадени вторични суровини, могат да се използват единствено за закупуване на нови библиотечни документи и информационни източници, за абонамент на периодични издания, подвързия на библиотечни документи, компютърна техника или софтуер за БИК.

Чл.17. Настоящите Правила са изготвени на основание Чл. 15 от Типови правила за обслужване на читателите и Наредба за опазване на библиотечните фондове.

Чл.18. Неразделна част от настоящите Правила е Ценоразпис за читателския абонамент, депозита, платените услуги, глобите и обезщетенията, заплащани от читателите и потребителите на Библиотечно-информационния комплекс на  ВУМ, утвърден със заповед на Ректора.

Чл.19. Изменения и допълнения към тези Правила се утвърждават единствено със заповед на Ректора.

Чл. 20. Настоящите Правила влизат в сила от деня на издаването на заповед на Ректора за утвърждаването им.