ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ

БИБЛИОТЕЧНО-ИИНФОРМАЦИОНЕН КОМПЛЕКС

                                 

                                                                                                                                                                                       Утвърдил:

Президент

/Доц. д-р Тодор Радев/

Ц Е Н О Р А З П И С

НА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ АБОНАМЕНТ, ДЕПОЗИТА, ПЛАТЕНИТЕ УСЛУГИ,  ГЛОБИТЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА, ЗАПЛАЩАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

НА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИЯ КОМПЛЕКС

№ по ред НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА СРОК
1. ПОТРЕБИТЕЛСКИ  АБОНАМЕНТ    
1.1. ГОДИШЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ  АБОНАМЕНТ    
 

 - ЗА СТУДЕНТИ  ВЪВ ВУМ

- ЗА УЧЕНИЦИ В ПГТП „Р. ЦОНЧЕВ”

безплатно

1 година
 

- ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ ВЪВ ВУМ И НЕГОВИТЕ СТРУКТУРИ

- ЗА УЧИТЕЛИ В ПГТП „Р. ЦОНЧЕВ”          

безплатно 1 година
  - ЗА  ВЪНШНИ ЧИТАТЕЛИ безплатно  1 календарна година
1.2.  - ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ безплатно 1 ден
1.3.              ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАГУБЕНА ПОТРЕБИТЕЛСКА  КАРТА                            1.00 лв.           
2.               ПОТРЕБИТЕЛСКИ  ДЕПОЗИТ                                                                                      Не се предоставя  
3.                 МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО И  МЕЖДУНАРОДНО БИБЛИОТЕЧНОЗАЕМАНЕ    
 

-          ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАЯВКАТА   ПО  ЕЛЕКТРОННА ПОЩА                           

        - КСЕРОКОПИЯ, ФОТОКОПИЯ, МИКРОФИЛМИ    ОТ ПОРЪЧАНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ПОЛУЧЕНИ С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ

        - РАЗНОСКИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА   ЗАЕТИ ПО МЗ И ММЗ ДОКУМЕНТИ                      

безплатно

- по цени на изпълнителя на поръчката  

По цени на доставящата библиотека + пощенските разходи

 1 ден
4. ГЛОБИ , ОБЕЗЩЕТЕНИЯ    
4.1.

- ГЛОБИ ПРИ ЗАКЪСНЕНИЕ ЗА ВРЪЩАНЕ НА БИБЛИОТЕЧЕН ДОКУМЕНТ

= ДО  15 ДНИ СЛЕД ДАТАТА НА ВРЪЩАНЕ                                                           

= НАД 15 ДНИ ДО 1 МЕСЕЦ                                                           

                  =НАД 1 МЕСЕЦ                                                                         

0.2лв.  за документ на ден

 0.50 лв. за документ на ден 

1.00 лв. за документ на ден

 
4.2. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНО ПИСМО С ОБРАТНА РАЗПИСКА                                                                  5.00 лв.+стойност-та на разпис-ката  
4.3.

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ПОВРЕДЕНИ, ЗАГУБЕНИ ИЛИ

НЕВЪРНАТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ:

=ДОБРОВОЛНО ЗАПЛАЩАНЕ В СРОК ДО 1  МЕСЕЦ  ОТ ДАТАТА ЗА ВРЪЩАНЕ

 *ЗА ДОКУМЕНТИ  НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК                              

 *ЗА ДОКУМЕНТИ, НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ                                        

 *ЗА ПРЕПРИНТИ

  

=ЗАПЛАЩАНЕ СЛЕД ПЪРВИЯ  МЕСЕЦ ОТ ДАТАТА ЗА ВРЪЩАНЕ   

 *ЗА ДОКУМЕНТИ  НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК                               

 *ЗА ДОКУМЕНТИ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ    

*ЗА ПРЕПРИНТИ

5-кратната стойност на регистрираната цена  

 5-кратната стойност на регистрираната цена

5-кратната стойност на регистрираната цена          

7-кратната стойност на регистрираната цена

7-кратната стойност на регистрираната цена                   

7-кратната стойност на регистрираната цена                          

 
5. БИБЛИОГРАФСКИ  И ИНФОРМАЦИОННИ  УСЛУГИ ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ    
 

-  АВТОМАТИЗИРАНА БИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА 

= ТЪРСЕНЕ В ЧУЖДИ БАЗИ ДАННИ  И ИНТЕРНЕТ         

= РАЗПЕЧАТКА 

=ЗАПИС НА ДИСК        

                                           

0.30 лв. за заглавие   

0.20 лв. за страница

5.00 лв.

 

                   

 Забележка: СУМИТЕ, ЗАПЛАЩАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТОЗИ ЦЕНОРАЗПИС  СЕ ВНАСЯТ В КАСАТА НА ВУМ.