ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ

З А П О В Е Д

№12/30 МАРТ 2017 ГОД.

На основание Правилник за организацията и дейността на Библиотечно-информационния комплекс на Висше училище по мениджмънт и във връзка с настъпили персонални промени във Висше училище по мениджмънт

Назначавам Библиотечен съвет в състав:

1. Председател – проф. д-р Станислав Иванов – заместник-ректор на ВУМ

2. Заместник-председател – Елена Коева-Юрченко – директор на БИК

3. Членове

- Светлана Бояджиева –  директор на Международен колеж

- Александър Колев – главен счетоводител на ВУМ

- Недка Димитрова – преподавател във ВУМ

- Ивелина Йовева – преподавател във ВУМ

- Силвия Колева – помощник-директор на ПГТП „Райко Цончев”

Ректор:

/Доц. Д-р Тодор Радев/