ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОНЕН КОМПЛЕКС

КАРТА НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА

НА БИБЛИОТЕКАРИТЕ, ЗАЕТИ В ОБСЛУЖВАНЕТО НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

НА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ

В БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИЯ КОМПЛЕКС

НА ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ

Картата на знанията и уменията на библиотекарите от Библиотечно-информационния комплекс /БИК/ на Висше училище по мениджмънт /ВУМ/, осъществяващи обслужването на ползвателите на библиотечно-информационни услуги /наричана по-надолу за краткост Карта/, е основен вътрешно-нормативен документ на БИК на ВУМ, в който са очертават изискванията към професионалната подготовка на библиотекарите, осъществяващи обслужването на ползвателите на библиотечно-информационни услуги. В тази Карта е заложен профилът на компетенциите на академичния библиотекар, отговарящ на съвременните тенденции в областта и явяващ се основен за визията на БИК на ВУМ. Картата е адаптиран вариант на Картата на знанията и уменията на служителите в българските обществени библиотеки, заети в обслужването на потребителите, изработена от Програма „Глобални библиотеки - България“ на базата на аналогични документи и съвременни източници, която ние приемаме за най-актуален и професионален документ в България.

 A.      Знания и умения в областта на организацията и управлението на работата в академичната  библиотека

1. Визия за съвременната академична библиотека

2. Мисия и задачи на академичната библиотека

Ø  Определя и анализира мисията и целите на съвременната академична библиотека

Ø  Представя задачите и дейностите на академичната библиотека

Ø  Умее да определя приоритети в дейностите на академичната библиотека и принципите на ефективното й функциониране

3. Академичната библиотека - политики и нормативни документи (регламенти) за нейното развитие

Ø  Разпознава академичните библиотеки като част от сектора на висшето образовение. Познава основни стратегически, програмни документи и стандарти за академичните  библиотеки

Ø  Умее да тълкува постановките в нормативната база за академичните библиотеки

Ø  Познава основната нормативна база в страната, имаща отношение към библиотеките

Ø  Има умения да прилага в практиката на БИК основните нормативни актове

Ø  Прилага действащата нормативна база и може да оказва помощ на ползвателите требители в направленията за обучение във ВУМ, както и в области като образованието, културата и опазването на културното наследство; икономическото и социалното развитие; развитието на гражданското общество и др.

4. Мрежа от академични библиотека

Ø  Познава националната мрежа от академични библиотеки. Характеризира основните участници в нея и техните задачи

Ø  Познава видовете функционални библиотечни мрежи и техните характеристики (Автоматизирана библиотечно-информационна мрежа; Дигитална мрежа; Мрежи за обслужване на потребители и други)

Ø  Може ефективно да налага и използва връзките в рамките на мрежата, да използва предимствата на кооперираното участие и съвместно ползване на ресурсите, да преодолява и разрешава проблеми при участие на БИК в регионални, национални и международни мрежи

5. Управление на академичната библиотека

5.1. Планиране и организация на дейностите в БИК

 Ø  Познава стандартите за водене и поддържане на библиотечна документация

Ø  Може да води библиотечна статистика

Ø  Умее да изгради стратегическото планиране като форма на плановия процес (координация между целите и ресурсите)

Ø  Способен е да осъществи оперативното планиране (дефиниране на приоритети, мобилизиране и концентрация за изпълнението на тези приоритети)

Ø  Познава проблемите на съвременната библиотечна стандартизация

Ø  Може:

- да изработи конкретен годишен план и отчет на БИК на основата на Типови образци за годишен план / Отчет

- да поддържа системата от първични документи в БИК

- да събира и анализира статистическата информация както за успешното представяне на работата на библиотеката, така и за реализиране и смяна на приоритетите

6. Организация на Библиотечните колекции.

Ø  Познава политиката за управление на библиотечните колекции

Ø  Ползва стандартите за библиотечни колекции в отделните видове библиотеки

Ø  Притежава умения да анализира: документалния поток; библиотечния и информационния пазар; ползвателите и техните търсения; възможностите за достъп до колекциите

Ø  Умее да съдейства за ефективното обновяване на колекциите и за създаването на система за информация на общността относно постъпилите нови печатни и електронни ресурси в библиотеката

Ø  Прави характеристики за развитието на основните библиотечни ресурси

Ø  Ползва стандартите за развитие и оценка на ресурсите. Прилага  принципите за споделяне на ресурсите

Ø  Ползва практически подходи при формирането и използването на ресурсите

Ø  Ползва практически подходи при изграждане на колекциите. Умее да направи проучване на външната среда, информационната инфраструктура и информационните нужди на общността

Ø  Осигурява съхранение и опазване на документите в колекциите

7. Организация на финансовите ресурси.

Ø  Работи за осигуряването на необходимия размер на финансиране

Ø  Работи успешно за осигуряването на задължителен минимум от средства за приоритетни дейности на БИК като закупуване на книги и периодика, абонамент на БД, компютри и други технически средства в рамките на бюджета на ВУМ

Ø  Търси възможности за алтернативно финансиране на БИК (от спонсори, проекти, фондове, договори, спомоществователи, прояви на БИК и др.)

Ø  Притежава умения и може компетентно и обосновано да придобива средства за развитието на библиотечните дейности

Ø  Умее да изгражда стратегия с открояване на приоритети. Знае кога и къде точно да инвестира средствата

8. Организация на сградните, материалните и техническите ресурси.

Ø  Познава стандартните изисквания за библиотечната сграда и нейното значение за предоставяне на качествено библиотечно-информационно обслужване (местоположение в населеното място; възможности на сградата за осъществяване на различните функции и др.)

Ø  Познава основните материални и технически ресурси (обзавеждане на библиотеката; техническото й оборудване; системи за безопасност)

Ø  Умее да подготвя сградата и да организира средата в БИК като максимално благоприятно място за посетителите, за библиотечните фондове и за предоставяне на качествени традиционни и нови услуги

9. Организация на човешките ресурси в БИК.

Ø  Има познания за действащи документи и програми в областта на човешките ресурси

Ø  Има познания за категориите персонал в библиотеката

Ø  Има познания за подбора, оценяването, обучението и развитието на персонала

Ø  Познава принципите за ръководство на персонала и за управлението му в условията на промени

Ø  Познава етичните норми в библиотечната професия

Ø  Може да подбира добри професионалисти и помощници на БИК

Б. Знания и умения в областта на услугите в модерната академична библиотека

I. Работа с ползвателите на БИК

1. Общи правила за обслужване на потребителите в академичната библиотека

Ø  Оценява значението на информацията за решаване на различни проблеми и за изграждане на гражданското и информационното общество

Ø  Използва информацията по легален и етичен начин

Ø  Познава условията за свободен достъп до информацията като неотменно право на личността. Гарантира равни права на достъп до информация в БИК

Ø  Познава и спазва законите за авторското право и за интелектуалната свобода; защитава правата на създателите на информация, когато посредничи между тях и потребителите

Ø  Познава и прилага правилата за безопасност на децата в мрежата

II. Справочна и информационна дейност

1. Eфективен диалог с ползвателя

 Ø  Познава начините за установяване на информационна потребност и формулиране на информационен въпрос. Идентифицира информационните потребности в общността

Ø  Търси обратна връзка от ползвателя, за да оцени ефективността на услугата

Ø  Умее да води събеседване с ползвателя /да провежда справочно интервю; да съставя профил на ползвателя/

Ø  Умее да предложи подходяща стратегия за търсене

Ø  Умее да предостави необходимата консултация за самостоятелно търсене

Ø  Умее да оцени познанията на потребителя и да го включи в селекцията на намерената информация

Ø  Умее да прецени отношението на потребителя към резултата

2. Видове източници за информация

Ø  Умее критически да оценява източниците на информация за точност, надеждност, актуалност, пълнота и др.

Ø  Познава местните информационни ресурси и при необходимост препраща ползвателите към други библиотеки или институти

Ø  Разбира същността на информационните източници и ги използва според потребителското търсене:

а/ Основни:

- Справочни издания в печатен формат/електронен формат

- Електронни книги

- Документи с „открит достъп”

б/ Допълнителни:

- Електронни колекции на български и чуждестранни библиотеки

3. Източници за обществена електронна информация

Ø  Има познания и умее адекватно да използва източници за обществена електронна информация относно:

- Образование и обучение

- Икономика, бизнес и финанси

- Национално и местно законодателство

- Държавно и местно управление; е-правителство

- Медии

- Здравеопазване

- Селско стопанство

- Социални дейности

- Културни дейности

- Европейски съюз

4. Стратегии и техники за информационно търсене

Ø  Разпознава безплатни и платени онлайн ресурси и познава начините за достъп до тях

Ø  Познава възможностите на основни средства за търсене като:

- Търсещи машини

- Тематични указатели на Интернет ресурси

- Електронни каталози на библиотеки – индивидуални и обединени

- Електронни каталози на издателства и онлайн книжарници

- Източници за текущо информиране и новости в професията

Ø  Притежава умения за ефективно информационно търсене в тях

Ø  Познава и използва възможностите на „Невидимият уеб” и на Web 2.0 в обслужването на потребителите

5. Информационни услуги

Ø  Познава методиката за извършване на:

а/ Основни информационни услуги:

- Библиографски и фактографски справки

- Тематични справки с пълни текстове на документи от външни мрежови ресурси и бази данни

- Електронна доставка на библиотечни документи от страната и чужбина

б/ Консултации на потребителите за:

- Основни правила за търсене на информация, ориентиране в разнообразни източници и навигиране в Интернет

- Начини за използване на ресурсите на други библиотеки. Издирване на информация за нуждите на ММЗС и МЗС

- Усъвършенствано търсене на онлайн информация

6. Електронни ресурси и услуги с академично и местно съдържание

6.1. Създаване и организиране на електронни ресурси

Ø  Създава и поддържа краеведски електронни информационни ресурси:

а/ Основни

- Библиографски бази данни

- Информация, публикувана на уеб страницата на БИК

б/Допълнителни

-Университетски издания

Ø  Насърчава ползвателите да предоставят научно съдържание или местна информация и организира тяхното публикуване на уеб страниците на БИК и ВУМ

Ø  Умее да селектира съдържание, което да бъде съхранено чрез дигитализация

7. Информационни услуги

Ø  Представя БИК като посредник за университетска и местна информация

Ø  Умее да прави библиографски и фактографски справки

Ø  Притежава знания и умения за текущо информиране

III. Обслужване на целеви групи

1.Работа със студенти, преподаватели, служители, ученици, учители, граждани /външни ползватели/

 Ø  В течение е с информационните потребности на ползвателите

Ø  Разбира елементите на информационната компетентност и ги изгражда постепенно у групите ползватели като:

- Предоставя и препоръчва проверена, достоверна информация от авторитетни източници

- Обучава ползвателите да работят с портали, като осъзнават разликите с Wikipedia

- Консултира потребителите как да оценяват източниците на информация в Интернет

Ø  Запознава ползвателите с правилата за безопасност в мрежата и следи за правилното им прилагане в БИК

2. Работа с уязвими групи

Ø  Познава и въвежда в работата си специфични умения и подходи за работа с хора в неравностойно положение /хора с физически затруднения

Ø  Познава и въвежда в работата си специфични умения и подходи за преодоляване на социалната изолация на хора от уязвими групи в общността чрез библиотеката: хора с тежки заболявания, лишени от социални контакти; деца, лишени от родителска грижа и др. уязвими групи

 

В. Знания и умения за общуване и работа с ползватели и общности

I. Умения за общуване

1.Стилове и инструменти за ефективното общуване с ползватели на библиотечно-информационни услуги и представители на различни общности

Ø  Познава и прилага правилата и техниките на ефективното общуване

Ø  Умее да създава благоприятно първо впечатление

Ø  Използва различни стилове на общуване, съобразени с ползвателите на библиотечни услуги

Ø  Проявява услужливо, предразполагащо отношение към всички ползватели, слуша активно и интерпретира правилно заявките на потребители, партньори, общности

Ø  Общува ефективно по телефона, чрез делови писма и електронна поща

2. Общуване в критични ситуации с ползвателите на БИК

 Ø  Умее да убеждава другите и да общува ефективно с „трудни потребители”

Ø  Прилага ефективен стил на общуване в конфликтна ситуация и при управление на конфликти

II. Презентационни умения

1. Основни техники за презентиране

Ø  Познава основните правила за ефективна презентация

Ø  Може да използва различни техники и визуални средства за презентиране и избира подходящите в зависимост от аудиторията

2. Умения за презентиране и взаимодействия с ползвателя

 Ø  Умее да представя определени теми пред широка и разнообразна аудитория

Ø  Представя услугите на БИК по подходящ и ефективен начин – активна реклама (вместо да чака потребителя – отива при него)

III. Работа в екип и група

1. Екип и група. Екипни взаимодействия и екипно развитие

Ø  Познава различните фази на работата на екипи

Ø  Познава характеристиките на добре работещите и ефективни екипи

Ø  Умее да създава различни видове екипи спрямо задачите

2. Лидерски умения

Ø  Познава дефиниция за лидерство и качествата на добрия лидер

Ø  Разпознава различни стилове на ефективно лидерство

Ø  Умее да прилага различни методи за мотивиране на екип

IV. Учене през целия живот

1. Ролята на библиотеката за учене през целия живот

Ø  Познава европейската политика за учене през целия живот, както и основните документи, свързани с тази политика

Ø  Познава 8-те основни компетенции и умее да ги развива (базови – четене, писане, смятане и нови - работа с информационни технологии, чуждоезикови умения, социални умения, предприемачески умения, умения за учене)

Ø  Управлява знанието в БИК и подпомага управлението на знанието в общността

Г. Знания и умения в областта на застъпничеството, набирането на средства, доброволчеството и разработването на проекти

I. Застъпничество

1. Застъпничество и застъпнически цели, възприемане на БИК, целева публика и партньорства

Ø  Познава дефиницията за застъпничество и начините, по които БИК може да го използват в отговор на интересите и потребностите на академичната и местната общност

Ø  Разбира важната роля на застъпничеството за осъществяването на желана промяна на ниво политики и/или финансиране в подкрепа на академичните библиотеки и подкрепяни от тях каузи

Ø  Създава умения за провеждане на дейности по библиотечно застъпничество, като надгражда капацитета на БИК за определяне на цели и подходи при реализиране на застъпнически кампании

1.1 Връзки с академичната и местната общност

Ø  Идентифицира заинтересовани страни, целева аудитория и потенциални партньорства, необходими за подготовка и провеждане на застъпничество

Ø  Изработва анализ на заинтересованите страни – сила и близост

Ø  Познава начините за достигане до академичната и местната общност и привличането им

Ø  Формулира стратегия за увеличаване на обществената подкрепа – цели, подцели по целеви групи, подходи, критерии за оценка на резултатите

1.2 Връзки с академичната и местната власт

Ø  Познава принципно заинтересованите страни на ниво академична и местна власт – култура и ценности, интереси и приоритети, структура и начин на функциониране

Ø  Има знания и готовност да участва в разработване и изпълнение на академични и местни планове за развитие, програми и проект

Ø  Умее да търси подкрепа от академичната власт и академичната общност, както и от местната власт и местната общност

Ø  Създава и поддържа ефективни партньорства с академичната и местната власт

1.3. Ефективни послания, създаване на история на БИК и работа с медиите

Ø  Формулира ефективни послания към академичната и местната общност, чрез които може да постигне конкретната застъпническа цел

Ø  Надгражда знания и създава умения за оформяне на завладяващи библиотечни истории и тяхното популяризиране сред целевите аудитории

Ø  Осигурява знания за основните принципи на планиране и работа с медиите (в т.ч. социалните мрежи) с цел привличане на тяхното внимание в подкрепа на библиотечното застъпничество

Ø  Познава основните канали за комуникация с цел осъществяване на ефективна работа с медиите

1.4. Провеждане на застъпническа кампания (изготвяне на предложение за финансиране на БИК и управление на проект за застъпничество)

Ø  Познава и идентифицира необходимите стъпки за организиране на застъпническа кампания на местно и национално ниво

Ø  Умее да управлява проект за застъпничество, като разработва и модифицира план за застъпничество с междинни стъпки за напредък към всяка застъпническа цел

Ø  Идентифицира основните стъпки за изграждане на партньорства, като привлича и мотивира поддръжници на застъпническата си кампания

Ø  Умее да популяризира застъпническата идея

II. Набиране на средства

Ø  Има базисни знания и умения за набиране на средства при реализацията на социално значими проекти и програми

Ø  Познава принципите, методите и инструментите за набиране на средства

Ø  Разпознава дарителската нагласа и умее да поддържа ефективни и устойчиви отношения с дарители и съмишленици

Ø  Разработва план за набиране на средства за дейности и каузи на БИК, като обвързва цели с резултати и определя коректно необходимите финансови средства

Ø  Насърчава обмен на опит и знания за мобилизиране на допълнителни ресурси за целите на БИК

III. Доброволчество и работа с доброволци

1. Доброволчество

Ø  Осъзнава доброволчеството като процес

Ø  Възприема доброволчеството като начин за развиване, както на самия доброволец, така и на приемащата го организация

2. Работа с доброволци

Ø  Познава принципите на работа с доброволци

Ø  Умее да разработва план за набиране на доброволци и да го реализира, привличайки и мотивирайки хора за целите на доброволчеството

Ø  Знае и използва различни техники за работа с доброволци

Ø  Познава добри практики за работа с доброволци в България

IV. Разработване на проекти

1.Избор и анализ на проблем

Ø  Познава различни подходи и умее да прави анализ на средата, като идентифицира и създава причинно-следствени връзки между съществуващи проблеми на академичната библиотека и на местната общност

Ø  Познава различни начини и техники за избор и анализ на проблем

2.Разработване на проектно предложение

Ø  Притежава основни знания и умения за изготвяне на предложения за проекти по конкретни идеи и проблеми на БИК

Ø  Познава и прилага подхода на стратегическо планиране за развитието на БИК, като анализира сегашното състояние и идентифицира желаното бъдещо състояние

Ø  Познава различни методи и техники за анализ на средата и заинтересованите страни при подготовката на проекта

Ø  Прави разлика между общи и оперативни цели

Ø  Осъзнава взаимовръзката цели – дейности – резултати

Ø  Формулира дейности и желани резултати на база поставените цели

Ø  Определя преки и косвени бенефициенти (ползватели)

Ø  Познава логическата матрица като инструмент

Ø  Умее да разработва бюджет на проект

Ø  Умее да разработва план за наблюдение и оценка на изпълнението

Ø  Идентифицира и формулира индикатори за постигане на успех на проектното предложение

Ø  Осъзнава възможностите за въздействие в следствие от реализирането на проекта и формулира възможности за т.нар. “добавена стойност”

Ø  Познава логиката на разработване на проектно предложение

Ø  Познава процесите за мултиплициране на резултатите и постигане на устойчивост

3. Възможности за финансиране на проекти

Ø  Познава съществуващите портали и организации, предоставящи информация за финансиране на дейности в БИК

Ø  Умее да идентифицира възможности за реализиране на проекти чрез подготовка на проектни предложения

Ø  Притежава капацитет да търси, създава и поддържа контакти с потенциални донори и дарителски организации

Д. Знания и умения в областта на информационни и комуникационни технологии

I. Хардуерни аспекти на компютъризирано работно място

1. Въведение в компютрите. Хардуерни компоненти на компютъра. Периферни устройства

Ø  Разпознава елементите на компютъризирано работно място (компютър, периферия)

Ø  Запознат е с предназначението и работата на най-често използваните в библиотечните дейности периферни устройства

Ø  Познава основните технологични термини

Ø  Познава ролята на компютъризираните системи в информационния цикъл

Ø  Може да изброи елементите на една компютърна система

Ø  Може да определя различните видове компютърни системи и тяхната употреба

Ø  Разпознава и изпълнява основни операции с компютърния хардуер:

- компютър (включване, стартиране, изключване, рестартиране)

- монитор (включване, изключване)

- функционални възможности на клавиатурата

- използване на външни запаметяващи устройства и външна памет (дискета, твърд диск, CD, DVD, USB-памет)

- аудио-визуални периферни устройства (тонколони, слушалки, микрофон, уеб камера, мултимедиен проектор),

- принтер

- скенер

II. Софтуерни аспекти на компютъризирано работно място. Операционни системи и приложни програми. Библиотечни компютърни системи

Ø  Знае предназначението на софтуера в една компютърна система

Ø  Разграничава операционна система и приложен софтуер

Ø  Знае за съществуването на различни видове операционни системи и софтуерни приложения

Ø  Запознат е с тенденциите в развитието на софтуера

Ø  Познава основното предназначение на програмите от пакета MS Office (текстообработка, електронни таблици, презентации, бази от данни, публикуване)

Ø  Знае за съществуването на различни софтуерни системи за специализирани библиотечни дейности

1.Работа с операционна система Windows

- Контролен пакет и потребители

- Работа с прозорци

- Работа с папки

- Работа с файлове

- Търсене във файловата система

- Настройване на работната среда

- Работа с програми

- Допъпнителни програми

- Работа с периферни устройства

Ø  Познава основните функции и задачи на Windows

Ø  Разбира и изпълнява основни потребителски команди на Windows за работа с: файлове и папки, периферни устройства, потребителски програми, мрежа, мултимедия

Ø  Разбира и изпълнява основни потребителски операции чрез Windows: съхраняване, копиране, преименуване, преместване, отваряне, изтриване

Ø  Може да работи с периферни устройства IV. Работа с MS Office 2007

2. Работа с MS Word

Ø  Познава основните функционални възможности на програмата за текстообработка Word

Ø  Разбира и изпълнява основни потребителски команди за: писане, коригиране, редактиране на текст; създаване, коригиране и редактиране на графични изображения; създаване, коригиране и редактиране на таблици; оформяне, преглеждане и разпечатване на документ

Ø  Разбира и изпълнява основни потребителски операции чрез Word: съхраняване, копиране, преименуване, преместване, отваряне, изтриване на документи; форматиране, графични изображения, таблици, списъци, документи; обединяване на документи; работа в различни режими (за разпечатване, за електронни публикации)

3. Работа с MS Power Point

Ø  Познава основните функционални възможности на програмата за презентации Power Point

Ø  Разбира и изпълнява основни потребителски команди за: работа със слайдове; писане, коригиране, редактиране на текст; създаване, коригиране и редактиране на графични изображения; създаване, коригиране и редактиране на таблици; оформяне, преглеждане и разпечатване на презентация; презентиране

Ø  Разбира и изпълнява основни потребителски операции чрез Power Point: съхраняване, копиране, преименуване, преместване, отваряне, изтриване на файл с презентация; избор на форма, потребителски настройки и форматиране на дизайна на презентация; форматиране на текст, графични изображения, таблици, списъци; използване на звукови и анимационни ефекти в презентация; работа в различни режими (за разпечатване, за презентиране, за електронни публикации)

4. Работа с MS Publisher

Ø  Познава основните функционални възможности на програмата за подготовка на публикации Publisher

Ø  Разбира и изпълнява основни потребителски команди за: използване на шаблони (форми); писане, коригиране, редактиране на текст; създаване, коригиране и редактиране на графични изображения; създаване, коригиране и редактиране на таблици; оформяне, преглеждане и разпечатване на публикация

Ø  Разбира и изпълнява основни потребителски операции чрез Publisher: съхраняване, копиране, преименуване, преместване, отваряне, изтриване на публикация; избор на форма, потребителски настройки и форматиране на дизайна на публикация; форматиране на текст, графични изображения, таблици, списъци; работа в различни режими (за разпечатване, за електронни публикации)

5. Работи с MS Excel

Ø  Познава основните функционални възможности на програмата за електронни таблици Excel

Ø  Разбира и изпълнява основни потребителски команди за: създаване, коригиране и редактиране на работни листове и книги; писане в клетки, коригиране и редактиране на съдържанието в клетки; прилагане на аритметични операции върху числови клетки; коригиране, редактиране и оформяне на таблици; създаване, коригиране и редактиране на графични изображения; преглеждане и разпечатване на таблици

Ø  Разбира и изпълнява основни потребителски операции чрез Excel: съхраняване, копиране, преименуване, преместване, отваряне, изтриване на работен лист; форматиране на съдържание в клетка (текстова, числова), графични изображения, списъци, таблици; обединяване на таблици; работа в различни режими (за разпечатване, за електронни публикации)

III.Интернет и мрежова комуникация

- Основи на Интернет

- Основи на Интернет браузърите

- Работа с Internet Explorer

- Използване на други Интернет браузъри

- Търсене с Internet Explorer

- Основи на електронната поща

- Работа с Internet Mail Live

- Интернет комуникация в реално време

- Социални мрежи в Интернет

- Интернет блогове

- Сигурност в Интернет и средства за защита

- Създаване и публикуване на уебсайт

Ø  Запознат е с основните градивни елементи на интернет структурата, тяхното състояние и тенденции за развитие

Ø  Запознат е с:

- предназначението и функциите на WWW,

- основните понятия относно, свързани с WWW,

- основните технологии и специфични услуги, достъпни през WWW

- тенденциите в развитието на нови платформи на WWW

Ø  Информиран е за съществуването на различни браузъри и ги разпознава

Ø  Може да използва основни функционални възможности на браузърите Internet Explorer и Mozilla

Ø  Познава терминологията, свързана с търсещите машини

Ø  Запознат е с механизмите за работа на търсачките

Ø  Информиран е за съществуването на различни търсачки и ги разпознава

Ø  Информиран е за съществуването на:

- мета-търсачки,

- специализирани търсачки,

- популярни уеб директории.

Ø  Може да използва основните функционални възможности на някои от най-популярните общи търсачки

Ø  Запознат е с основните критерии за оценка на информационното съдържание на открит източник

Ø  Може да направи собствена потребителска регистрация

Ø  Може да използва: уеб базирана електронна поща, Skype, ICQ

Ø  Може да изпраща SMS през уеб

Ø  Може да прави разлика между платформите уеб 1.0 и уеб 2.0.

Ø  Познава същността и работната среда на най-популярните в света социални мрежи

Ø  Запознат е с проблемите пред библиотеките относно включването им в уеб 2.0

Ø  Запознат е с най-популярните български социални мрежи.

Ø  Запознат е със същността и особеностите на блоговете

Ø  Може да регистрира собствен блог

Ø  Запознат е с хардуерните и софтуерните проблеми, които могат да доведат до нарушаване на сигурността

Ø  Запознат е с преобладаващите мотиви за атаки и най-често срещаните типове атаки