В И С Ш Е   У Ч И Л И Щ Е   ПО  М Е Н И Д Ж М Ъ Н Т

     

Утвърдил:

     РЕКТОР

                          /Доц. д-р Тодор Радев/

П Р А В И Л Н И К

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА

НА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОНЕН КОМПЛЕКС

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящият Правилник регламентира целите, задачи, устройството, управлението, финансирането, дейността, преобразуването и закриването на Библиотечно-информационния комплекс /наричан по-натък в този Правилник БИК/ на Висше училище мениджмънт /наричано по-нататък в този Правилник ВУМ/.

Чл.2. БИК е обслужващо звено в структурата на ВУМ, което чрез своите библиотечно-информационни центрове в кампусите на ВУМ /разкрити със заповед на Ректора на ВУМ създава, събира, организира, разкрива, опазва, предоставя за ползване и разпространява библиотечни и информационни ресурси.

Чл.3. БИК работи за осигуряване на своите потребители на равен достъп до всички видове информация чрез предоставяне на услуги, включително и за придобиване на информационна компетентност.

Чл.4. БИК работи в подкрепа на индивидуалното и официалното образование на потребителите си, на професионалната им квалификация и преквалификация.

Чл.5. БИК подпомага образователното и културно развитие, както и информационното осигуряване на студентите, преподавателите и служителите на ВУМ и неговите структури.

Чл.6. БИК ползва юридическото лице на ВУМ. В пряката си работа ползва единствено помощни печати.

Чл.7. БИК осъществява дейността си в съответствие с действащите законови и подзаконови отраслови нормативни актове, отнасящи се до висшите учебни заведения и библиотеките, както и вътрешната нормативна уредба на ВУМ.

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНА ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Чл.8. БИК осигурява библиотечни, библиографски и информационни услуги на преподавателите,  студентите и служителите на ВУМ и неговите структури, както и на външни потребители.

Чл.9. БИК подпомага образованието и развитието на професионалната и  интелектуалната култура на потребителите си.

Чл.10. Използвайки традиционни и съвременни информационни и комуникационни технологии, БИК:

(1) Изучава потребностите на потенциалните читатели от библиотечни документи и информация.

(2) Издирва,   комплектува,  обработва, организира и съхранява библиотечни документи и информационни ресурси.

(3) Създава справочен апарат и автоматизирани библиотечно-информационни търсещи системи /бази данни/.

(4) Предоставя за ползване на потребителите библиотечни документи и информационни ресурси.

(5) Осъществява справочно-библиографска и информационна дейност.

(6) Осъществява образователно-консултантска дейност за работа с информационно-комуникационните технологии.

(7)  Осъществява междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане. 

(8) Поддържа партньорства с други библиотеки, информационни центрове, образователни, просветни и културни институти.

(9) БИК организира научни, културни, просветни и образователни прояви.

РАЗДЕЛ III. УПРАВЛЕНИЕ И ПЕРСОНАЛ

Чл.10. Общото ръководство и контролът на дейността на БИК се осъществява от Ректора на ВУМ.

(1)  Председателят и членовете на Библиотечния съвет, както и членовете на различните съвети и комисии се назначават със заповед на Ректора на ВУМ по предложение на Директора на БИК. Председател на Библиотечния съвет е един от заместник-ректорите на ВУМ. Заместник-председател на Библиотечния съвет по право е директорът на БИК.

(2)  Библиотечният съвет – орган, който подпомага Ректора и членовете на ръководните органи на ВУМ с анализи относно дейността на БИК - разглежда и решава въпроси, свързани със стратегията за развитие  на БИК,  годишни планове и отчети, бюджет, тематика на комплектуване, организация на библиотечни фондове, библиотечно-информационно обслужване, материално-техническа база, автоматизация, персонал и др.

(3) Библиотечният съвет се събира най-малко веднаж годишно по предложение на председателя, заместник-председателя или членовете му.

(4) Дейността на БИК се подкрепя от Съвет по комплектуване на библиотечните фондове, Съвет по автоматизация на библиотечно-информационната система и Комисии, съгласно Наредба за запазване на библиотечните фондове, както и временни комисии по различни проблеми.

Чл.11. Оперативното управление на БИК се осъществява от Директор, чиято длъжностна характеристика се утвърждава от Ректора и който се назначава от Ректора.

(1) Директор на БИК може да бъде библиотечно-информационен специалист с висше образование, с образователна степен  «магистър». Директорът:

(2)Управлява цялостната дейност на БИК и го представлява пред външни организации, съобразно пред­ставените от Ректора правомощия.

(3) Изготвя, актуализира и предоставя за утвърждаване от Ректора всички вътрешно-нормативни документи на БИК, както и Характеристиките на работните места в БИК.

(4) Изготвя всички планове и отчети за дейността на БИК и носи отговорност за тяхното изпълнение.

(5) Организира изпълнението на текущите задачи, информационната и библиотечната дейност.

(6) Предоставя за публикуване в сайта на ВУМ информацията, свързана с БИК.

(7) Участва в решаването на въпросите за персоналното, финансовото, техническото и материалното осигуряване дейността на БИК.

(8) Следи за изразходването на средствата по бюджета за БИК.

(9) Разработва програми и проекти за финансиране и оптимизиране дейността на БИК.

(10) Съдейства за съхраняването и развитието на професионалния ресурс на БИК, както и за непрекъснатата професионална квалификация на специалистите, включително и за нуждите на обслужването чрез новите информационни и комуникационни технологии.

(11) Всички останали права и задължения на Директора на БИК се определят от Длъжностната му характеристика.

Чл.11. Работата на библиотечното и информационното обслужване се извършва от библиотечно-информационни специалисти – изискванията за приетите длъжности се регламентират в длъжностни характеристики, предложени от Директора на БИК и утвърдени от Ректора.

(1) За всяко работно място в БИК, като неделима част от трудовия договор, се изработва Характеристика на работното място, утвърдена от директора на БИК.

(2) Назначаването и уволняването на длъжностните лица става по общия ред, установен за служителите на ВУМ.

(3)  Щатът   на   Библиотчно-информационния комплекс се   определя   от   Ректора.

Чл.12. В помощ на библиотечното и информационното обслужване могат да се привличат по договор нещатни сътрудници от библиотечни специалисти, преподаватели, преводачи, студенти и др., както и доброволци

РАЗДЕЛ IV. ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА

Чл.13. Основната структура на БИК и промените в нея, както и щатното разписание се предлагат от Директора на БИК и се утвърждават от Ректора.

Чл.14. БИК ползва длъжности, утвърдени от Националната класификация на професиите

Чл.15. БИК има следната функционална структура:

(1)Директор на БИК

(2) Сектор "Библиотечни фондове и каталози”

(3) Сектор "Обслужване на потребителите”

(4) Сектор “Автоматизация на библиотечно-информационните процеси”

Чл.16. Правата и задълженията на читателите и потребителите за ползване на библиотечно-информационните услуги се регламентират в "Правила за обслужване на  потребителите в Библиотечно-информационния комплекс на Висше училище по мениджмънт”.

РАЗДЕЛ V. ФИНАНСИРАНЕ

Чл.17. БИК черпи необходимите за своята дейност средства от бюджета на ВУМ.

(1) Бюджетът на БИК за всяка финансова година се определя по приетия във ВУМ ред.

(2) При съставяне на бюджета за съответната финансова година размерът на предвидените разходи за БИК не може да бъде по-нисък от размера на отпуснатите средства през предходната година.

Чл.18. Други възможни източници на финансиране могат да бъдат: абонамент, свободен депозит, глоби и обезщетения за нарушаване правилата за обслужване на потребителите, помощи, дарения, завещания, спонсорства от български и чуждестранни физически и юридически лица, приходи от допълнителни дейности, вкл. и стопански, свързани с основните, приходи от присъщи специфични дейности, извървани според условията на действащото законодателство, приходи от финансиране на спечелени конкурсни проекти и др.

(1)Събраните средства по чл.15, ал. 2 и ал. З се използват от БИКсамо за библиотечно-информационни дейности.

РАЗДЕЛ VI. ИМУЩЕСТВО

Чл. 19. Имуществото на БИК – движимо и недвижимо е част от имуществото на ВУМ и отговорност за опазването му носят всички негови служители, потребители, както и служителите и преподавателите във ВУМ и неговите структури.

РАЗДЕЛ VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.20.Контролът по изпълнение на Правилника се осъществява от Ректора на ВУМК.

Чл.21. Правилникът за организацията и дейността на БИК се обсъжда от Ректорския съвет и се утвърждава от Ректора.

Чл. 22. Всички невключени в настоящия Правилник въпроси се регламентират с Правилник за вътрешния трудов ред на Висше училище по мениджмънт и други вътрешни нормативни документи.

   

Анкета  

   

Посещения