ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОНЕН КОМПЛЕКС

Утвърдил:

Ректор

/Доц. д-р Тодор Радев/

ПОДКРЕПА ЗА ЗНАНИЯ @ВАШАТА БИБЛИОТЕКА

С Т Р А Т Е Г И Я  З А  Р А З В И Т И Е

2016 - 2020

Стратегията за развитие на Библиотечно-информационния комплекс /БИК/ на Висше училище по мениджмънт 2015-2020 е част от процесите за приемане и реализиране на решения относно приоритетите за развитие.

Стратегията има за главна цел да определи изпълнимите възможности. Изготвена е на базата на световния опит и тенденциите в развитието на университетските библиотеки и информационни центрове, националния опит, професионалния опит на екипа, традициите и особеностите в развитието на ВУМ. Основава се на реалните възможности на БИК и ВУМ. Тя дава възможност да се прогнозира бъдещето на БИК и да се гарантира неговото устойчиво развитие.              

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

БИК е наследник на Библиотеката на Международен колеж - Албена, основан през 1992 г. Реализира своята дейност чрез библиотечно-информационни центрове в своите кампуси. В тях има осигурени потребителски компютърни работни места с достъп до Интернет. Достъпът до световни бази данни е свободен на територията на кампусите и студентските общежития. Библиотечният фонд наброява над 14 000 тома различни по вид носители на информация – документи на български език, на английски език, на немски език, на френски език, на немски език и др. езици. Те са основно от областта на туризма, хотелиерството, ресторантьорството, гастрономията, икономиката, маркетинга, мениджмънта, информационните и комуникационни технологии и езикознанието. Ежегодно се обслужват около 1500 потребители, включително и външни. Заемат се над 20000 документа. БИК разполага с 30 компютърни работни места с достъп до Интернет.

МИСИЯ

БИК подпомага образователното и културното развитие, както и информационното осигуряване на студентите, преподавателите и служителите във ВУМ. Осигурява библиотечни, библиографски и информационни услуги. Осигурява образователно-консултантска дейност в областта на информационно-комуникационните технологии. Осигурява равен достъп до знания и информация на всички свои ползватели. В БИК се работи за  подпомагане на официалното и индивидуалното образование, научно-изследователската дейност, на квалификацията и преквалификацията; за подпомагане и стимулиране на личностното творческо развитие; за укрепване на съзнанието за културно наследство, оценяване на научните постижения; за насърчаване на международния диалог и културното разнообразие.

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ

            Ръководните принципи в работата на БИК са обосновани от неговата мисия. Демократичност - правото на свободен достъп до знанието, човешката мисъл и интелектуалната дейност е основно човешко право.

Ефективност - постигане на ефективност във всички библиотечно-информационни дейности чрез професионална организация и отговорно управление на ресурсите.     

Качество - предоставяне на библиотечни, библиографски и информационни услуги, оценявани високо от потребителите, възприемането на БИК като нужно за тях място,   постигането на конкурентоспособност в обкръжаващата българска и международната библиотечно-информационна среда.

Достъпност - в създаването и осъществяването на библиотечно-информационната политика за задоволяване на интересите и нуждите на потребителите.          

Прозрачност- стремеж към открито общуване с потребителите относно библиотечно-информационната дейност.                                                      

Лоялност - библиотекарите изпълняват задълженията си както към работодателя, така и към потребителите. В случаите на сблъсък между тези задължения, предимство има отговорността пред потребителя.                     

Партньорство – с библиотеки, информационни центрове, с университетски институции, с частни и обществени организации, с дарители, за развитие на библиотечно-информационната дейност.       

Предприемчивост - проява на икономическа активност, основана на правно-нормативната база.

Иновации - за усъвършенстване на библиотечните, библиографските и информационни процеси и услуги.

ОСНОВНА ЦЕЛ

            Основната цел за работата на БИК е да предоставя  библиотечни документи и информационни ресурси от областта на изучаваните специалности, както и адекватното, пълно, качествено и бързо задоволяване на библиотечните, библиографските и информационните потребности на студентите, преподавателите и служителите на ВУМ.

ОБЩИ  ЗАДАЧИ

            Общите задачи на БИК са събиране, разкриване, съхраняване и предоставяне на източници на информация  в съответствие с принципите на интелектуалната свобода - безпрепятствения достъп до информация и свободата на изразяване, както и поверителността на сведения за потребителя.

            БИК осигурява среда, благоприятна за развитието на всеки свой потребител. Стремежът е, на основание на професионалната работа и начина, по който обслужваме нашите потребители, БИК да бъде признаван в академичната среда и в професионалните среди като необходимото в университетската структура звено за разпространение на знания, а библиотечно-информационните услуги, като необходим фактор за подкрепа и развитие.                                                                         

ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО  /ВИЗИЯ/ - БИК е модерен център, развиващ се на базата на  новите информационни и комуникационни технологии, за събиране, разкриване, съхраняване и предоставяне на информация. Характеристиките му демонстрират отвореност пред читателите и потребителите. Успешното развитие на БИК, подкрепено от доброто технологично ниво на услугите, дават възможност потребителите да оценяват високо степента на спазването на техните основни човешки права за образование, информация и достъп до културните ценности и продукти. БИК заема неоспоримо място в университетската и националната информационна инфраструктура.

СТРАТЕГИЧЕСКИ  НАПРАВЛЕНИЯ

Б ю д ж е т – осигуряване на бюджет за нормалното изпълнение на библиотечно-информационните функции, ангажиран с приложението на съвременни информационни и комуникационни технологии,  комплектуване и опазване на библиотечния фонд, библиотечно обзавеждане и обучение на персонала и потребителите за пълноценното използване на новите технически средства и услуги.

М а т е р и а л н а  б а з а - Помещение - нови решения за библиотечни помещения и реорганизация на функционалния модел на БИК. Обзавеждане – функционални стелажи, маси, столове, копирна техника, аудиотехника, видеотехника, информационно-комуникационна техника и др.                       

П а р т н ь о р с т в о - активно участие с проекти за развитие на библиотечно-информационните дейности пред фондове, фондации, програми и др.; членство в български и международни библиотечни организации; сътрудничество с други библиотеки и информационни центрове в страната и чужбина.

А в т о м а т и з а ц и я - развитие на автоматизираната библиотечно-информационна система по стандартите на информационното общество на 21 век, като част от академичната и националната библиотечно-информационна инфраструктура.

Ч о в е ш к и   р е с у р с и – осигуряване на оптимален брой персонал, ползотворно и ефективно използване възможностите на библиотечно-информационните  специалисти, повишаване на квалификацията, материално и морално стимулиране. Приложение на персонална оценка за притежаването на необходимите знания и умения за изпълнение на съществуващите задължения и възможностите за поемане на нови, по-високи отговорности, свързани с променящите се обстоятелства, използване на съвременните технологии, ефективност и др. п.

У п р а в л е н и е - осигуряване на ефективно използване на ресурсите в съответствие с потребностите на потребителите, целите и задачите на БИК.

СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАЧИ НА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИЯ МЕНИДЖМЪНТ

1.Организация и управление на библиотечните фондове и информационно-търсещи системи   

1.1. Обогатяване на библиотечните колекции в съответствие с потребителските  потребности - комплектуване на нови, разнообразни по вид и съдържание библиотечни документи, чрез покупки и абонамент, книгообмен и активно привличане на дарения. Да се постигне нарастване на библиотечния фонд до 20000 единици, при ежегодно набавяне на около 1000 документа.

 Акценти:

- Увеличаване на средствата от бюджета на ВУМ за покупка и абонамент на нови библиотечни документи и информационни ресурси

- Осигуряване изданията на ВУМ

- Привличане на дарения 

- Активизиране на библиотечния книгообмен

1.2. Ретроспективен преглед на фондовете, вторичен подбор, прочистване и отчисления при осигуряване на нужния прираст и актуалността на информацията.

Акценти:

- Неподходящи за профила на библиотеката документи           

- Остарели по съдържание документи

- Физически изхабени документи

1.3. Организация на библиотечните фондове с оглед функционалното използване на наличната материална база.

Акценти:

- Реорганизация на залите

- Онагледяване 

- Осигуряване на допълнителни библиотечни мебели

1. 4. Опазване на библиотечните фондове       

Акценти:                                                                                                                  

- Осигуряване връщането на документи, с просрочен период на заемане                    

- Пълна инвентаризация на библиотечния фонд

1.5. Изграждане на традиционните и автоматизирани информационно-търсещи системи - каталози и картотеки

Акценти:

- Обновяване и обогатяване на компютърната техника

- Абонамент за поддръжка и обновяване с нови модули на специализирания софтуер

- Изграждане на автоматизирани бази данни

2. Библиотечно, библиографско и информационно обслужване на потребителите

2.1. Подобряване на условията за директно и индиректно ползване на БИК, подобряване качеството и културата на обслужване, въвеждане на нови традиционни и нетрадиционни услуги, стимулиране на потенциалните читатели и потребители. Акценти:                                                                                                                     

- Допълнително оборудване с библиотечни мебели

- Допълнително оборудване с компютърна и репродуктивна техника

- Осигуряване на допълнителен софтуер

- Поддържане и обогатяване уебсайта на БИК

- Обогатяване на информационните възможности

- Осигуряване чрез междубиблиотечно и международно библиотечно заемане на документи от други библиотеки, приоритет за развитие на електронна заемна служба

3. Партньорство с образователни, културни и информационни институти в града, областта,  страната и чужбина.

4. Осъществяване  на образователно-консултантска дейност в областта на информационно-комуникационните технологии.

Акценти:        

- Организиране на курсове за информационна компетентност  

5. Организиране на културно-образователни и информационни прояви.                                  

6. Оптимизиране на автоматизираната библиотечно-информационна система за постигане на пълно единство между процесите за комплектуване, обработка, каталогизация и предметизация на библиотечните фондове, библиотечното, библиографското и информационното обслужване на потребителите и представянето на БИК в Интернет.                   

7. Връзки с обществеността. Реклама. Промоции.

Акценти:

- Изготвяне на рекламни материали

- Активна медийна политика за силно присъствие на БИК в средствата за масова информация, в духа на програмата за подкрепа на библиотеките “@your  library”                 

8. Продължаваща квалификация на библиотечно-информационния персонал

Акценти:

- Активно присъствие в национални и международни професионални прояви 

- Участие в семинари, кръгли маси и др.

- Участие в Програма „Еразъм+“

- Обмен на опит с български и чуждестранни библиотеки и информационни центрове

- Езикова подготовка

9. Активна социална политика чрез ползотворно партньорство между служителите в БИК и Работодателя.      

10. Членство в творчески организации

- Българска библиотечно-информационна асоциация

- Асоциация на университетските библиотеки

- Български информационен консорциум                                                        

11. Подобряване условията на труд, почивка и заплащане на труда.

Акценти:

- Реорганизация на работните места на библиотечните специалисти

- Подкрепа за реализацията на библиотечно-информационните дейности чрез допълнителен персонал, студентски и стажантски труд, както и след сключване на договор,  по програми за заетост

- Ежегодна оценка на труда и преглед на работните заплати                                       

12 Развитие на вътрешната професионална нормативна уредба – правилници, технологии, инструкции и др. 

   

Анкета  

   

Посещения